Verksamhetsrapport 2019

Verksamhetsrapport 2019


Föreningen
Föreningen bildades i Eskilstuna 2016-04-10 i syfte att svara för skötsel och drift av maskinerna i Ångmaskinhallen i enlighet med bestämmelserna i upprättat avtal mellan Eskilstuna Stadsmuseum och föreningen fr o m 2016-06-01.
Första ordinarie årsmötet genomfördes 2017-04-08.


Föreningens styrelse
har under året bestått av följande personer:
Jan Burell, ordförande
Kjell Arfvidson, vice ordförande
Jan Stendahl, ledamot/sekreterare
Börje Länn, kassör
Kjell Nordeman ledamot
Gert Berntsson, ersättare

Övriga
Hans Wennberg, revisor

Föreningen har 20 medlemmar 2019-12-31.


Verksamhet

Under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 har följande drifttillfällen genomförts: fredagen 8 februari, lördagen 23 februari, lördagen 23 mars, lördagen 7 september och lördagen 30 november.


Drifttillfällen

Vid följande tillfälle har drifttillfället varit en del av en gemensam aktivitet.

Lördagen den 23 februari och söndagen den 24 februari genomfördes ett utbildningstillfälle för blivande ångmaskinister i föreningen Mjörns Ångbåtsförening, som är en ideell förening, som äger den K-märkta ångbogserbåten Herbert och trafikerar sjön Mjörn med den under
sommarmånaderna.


Lördagen den 23 mars och söndagen den 24 mars genomfördes ett ”Ångmöte” i samverkan med SÅF, Sveriges Ångbåtsförening och Eskilstuna Stadsmuseum.


Lördagen 7 september genomfördes ett evenemang, SilwerSteam - Nordic Steampunk Faire, där de arbetande ångmaskinerna skapade miljön för Steampunkbesökarna.


Den unika varmluftsmaskinen har varit i drift vid ett par förevisningstillfällen. Den samlar alltid en intresserad och nyfiken skara som vill veta vad det är för någonting. Detta gör också att vi har kunnat få flera besökare till ånghallen när ångmaskinerna körs.


Lördagen 30 november bjöds besökarna på glögg och pepparkakor i ångmaskinhallen i samband med dagens visning.


Vid några drifttillfälle har också den gamla verkstaden varit i drift genom stadsmuseets egen personal.


Föreningen och Eskilstuna Stadsmuseum har konstaterat ett ökat antal besökare just vid dessa drifttillfällen, vilket har varit extra positivt både för Stadsmuseet och för det intresset som besökarna har visat för föreningens verksamhet.

Underhåll
Under året har ett antal underhållstillfällen genomförts:
Lördagen den 19 januari, lördagen den 4 maj, lördag och söndag 25-26 maj, lördagen den 15 juni, torsdagen den 18 juli, lördagen den 17 augusti, fredagen den 20 september och söndagen den 15 december.


Likaså att vi bistått museet att klä av Rättvik inför asbestsaneringen som utfördes 16 december.

Årets pannbesiktning.
Åtgärder för årets pannbesiktning inleddes lördagen den 25 maj med demontage av man- och muddluckor, eldstadsbädden och eldstadsbryggan för att möjliggöra kontroll av ångpannans vatten- och eldytor.

Man- och muddluckorna har rengjorts och försedds med nya packningar.
Täthetsprovning med kallvatten har genomförts.
Fredagen 20 september kunde ångpannan vid driftprovet godkännas för ytterligare ett år.
Ett tack till alla som bidrog till det positiva resultatet och som också visar att detta krävdes en (alltför) stor insats av föreningens medlemmar.

Uppföljnings och planeringstillfällen
Uppföljningsmöten med Åsa Egeld, Eskilstuna Stadsmuseum har genomförts nämligen tisdagen den 15 januari, fredagen den 12 april, fredagen den 30 augusti och fredagen 1 november, flera med deltagande av Mats Widlund, områdeschef Kultur. Ett antal frågor har samlats upp och behövdes klarläggas bl a drifttillfällen under 2020, pågående dokumentation och övriga åtgärder. Mötena har behandlat både det som varit och planerna för den kommande verksamheten.
Särskilt har behandlats Stadsmuseets uppdrag på föreningen.
AVTAL

Mellan Eskilstuna kommun, Kultur och fritidsnämnden med organisationsnummer 212000-

0357 (härefter "Kommunen") och Ångvolontärerna organisationsnummer 802501-1407

(härefter "Leverantören") och gemensamt benämnda "Parterna” har följande

upphandlingskontrakt härefter "Avtalet" träffats.

Avtalets omfattning

Omfattning

1 Ritningsarbetet,.

2 Dokumentation, personalrelaterat,

3 Dokumentation, anläggningstekniskt,

Kostnader inkl. skatter och avgifter

Syfte

Kommunen äger en Ångmaskinhall med körbara ångmaskiner. För att klara de

säkerhetskrav som ställs måste de maskiner som körs dokumenteras både personrelaterat

och anläggningstekniskt. Föreningen Angvolontärerna kör ångmaskinerna regelbundet och

har goda kunskaper om dem men kunskapen är inte nedskriven.

Kommunen behöver en djupare beskrivning av anläggningen och hur man handhar den samt kunskapsbeskrivningar, bemanningsplaner mm.

En separat rapport finns som redovisar resultatet så här långt.

Maskiner och framtida verksamhet.
I ångmaskinhallen finns 5 st ångmaskiner stora o små som driftsätts med ånga från ångpannan. Samtliga maskiner kräver underhåll, skötsel och inspektioner mm.
Viktigt är att detta blir tillgängligt för internutbildning liksom krav på tillgänglighet och inspektioner mm. Dessutom är det viktigt att kunna vidareutbilda och nyutbilda blivande ångvolontärer inte minst ur säkerhetsaspekt.
Finns dokumentation går det även att succesivt ansluta eller nyinstallera nya maskiner eller tillfälliga lån mm. På detta sätt möjliggörs förändringar som får många besökare att återkomma och ges möjligheter att också ta aktiv del i driften.
Inte minst skall det då kunna finnas dokumentation om det skulle krävas en icke anmäld inspektion från någon myndighet. I och med att anläggningen innehåller en besiktningspliktig ångpanna.

Föreningen skall medverka genom att dokumentera samtliga maskiner och rörscheman som ett särskilt uppdrag.
Genom att föreningen disponerar lokrummet kan olja och kemikalier hanteras säkert i detta utrymme och också för förvaring av material för underhåll/reparationer. Idag finns även brandsläckningsmaterial där att användas då ”Heta arbeten” skall utföras.

Stadsmuseet har visat sin uppskattning för föreningens verksamhet som i grunden beror på alla medverkandes engagemang!


Tack.
Styrelsen framför ett varmt tack för stöd och hjälp till Åsa Egeld, Mats Widelund, Eskilstuna Stadsmuseums personal och till föreningens medlemmar!